درباره رستوران وکبابی سیدمهدی بیشتر بدانید

تاریخچه رستوران و کبابی سید مهدی سنندج:

این رستوران در سال 57 در صنف خدماتی کبابی به نام تجاری حق پرست فعالیت خود را شروع نمودمکان اولیه این کبابی در خیابان طالقانی شهر سنندج بود که پس از دوسال فعالیت به خیابان اکباتان نقل مکان کرد وتا سال 81 در آن مکان به فعالیت خود ادامه داد سپس در همانسال با تغییر مکان به خیابان شهداجنب بازار روز شهر داری نقل مکان نمود و به دلیل شهرت این کبابی به نام مرحوم سید مهدی نام رستوران با تغییر مکان به نام تجاری رستوران سید مهدی تغییر و ثبت گردید پس از چندین بار تغییر دکوراسیون و توسعه واحد های رستوران هم اکنون رستوران درقالب مجموعه ای کامل شامل رستوران نان داغ کباب داغ فست فود غذا های محلی و اجرای موسیقی زنده در سالنی با چشم اندازی زیبا از شهر سنندج و کوه آبیدر به فعالیت خود ادامه میدهد.

امید است همواره در ارائه خدمات هرچه بیشتر همراه ومیزبان شما عزیزان باشیم

معرفی ویدیویی